גָּלַש

גָּלַש
גָּלַש(b. h.; cmp. גלה) 1) to come in sight, to come forth. Cant. R. to IV, 1 (ref. to שגלשו מהרוכ׳ ib.) הר שגלשתן מתוכה עשיתיו גלעד לאו״ה (not … תי) the mountain (of trouble) out of which ye came in sight again (ye escaped), I (the Lord) made it a hill of witness (a warning) to the nations; אי זה זה ים כוף what is this? It is the Red Sea (which R. Joshua … translated into Chaldean: טורא דאתנהרתון מן גווה); ib. to IV, 4 הר שג׳ … הר סיני I made your escape memorable to the nations, it is Mount Sinai (by the giving of the Law); ib. repeatedly (referring to various escapes from dangers). Hif. הִגְלִיש to bring to light, to publish. Ib. to IV, 1 ומה הגלשה הִגְלַשְׁתִּיוכ׳ (Ar. ed. Koh. גלשה) and what publication (institution or law) have I (the Lord) brought to light out of that event? Hof. הוּגְלָש (denom. of גֶּלֶש baldness) to be made hot enough for scalding the hair or feathers of an animals skin. Part. מוּגְלָש, pl. מוּגְלָשִׁין seething water. Pes.37b (Rabad to Eduy. V, 2 quotes a version מַגְלוֹשִׁין scalding water, Ar. מֵי גְלָשִׁים, fr. גֶּלֶש; Y.Ḥull.I, 58a top חַמִּין).

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”